Shima Iwashita

Born: 3 January 1941, Tokyo

Filmography

Recent articles that mention Shima Iwashita

Back to the top