An Elephant Sitting Still (2018)

2018 People's Republic of China
Directed by
Hu Bo
Written by
Hu Bo
Featuring
Peng Yuchang, Wang Yuwen, Zhang Yu
Running time
234 minutes