JOSEI NO SHORI (1946)

1946 Japan
Directed by
Kenji Mizoguchi
Written by
Kogo Noda, Kaneto Shindo
Featuring
Kinuyo Tanaka, Michiko Kuwano, Eiko Uchimura

Articles related to JOSEI NO SHORI