Nigorie (1953)

1953 Japan
Directed by
Tadashi Imai
Produced by
Takeo Ito, Chieko Yoshida, Shizue Miyamoto
Written by
Yôko Mizuki, Toshirô Ide
Featuring
Akiko Tamura, Yatsuko Tanami, Ken Mitsuda