The Tribe (2014)

2014 Ukraine, Netherlands
Directed by
Myroslav Slaboshpytskiy
Produced by
Valentyn Vasyanovych, Iya Myslytska, Elena Slaboshpytskiy
Written by
Myroslav Slaboshpytskiy
Featuring
Fesenko, Grigoriy, Novikova, Yana, Babiy, Rosa
Running time
130 minutes