BABAI ZHUANGSHI (1938)

1938 People's Republic of China
Directed by
Ying Yunwei