SONG OF THE FISHERMEN (1934)

1934 People's Republic of China
Directed by
Cai Chusheng
Featuring
Wang Ren-mei, Lo Peng, Yuan Simei