GION NO SHIMAI (1936)

1936 Japan
Directed by
Kenji Mizoguchi
Produced by
Masaichi Nagata
Written by
Yoshikata Yoda, Kenji Mizoguchi
Featuring
Isuzu Yamada, Yoko Umemura, Benkei Shiganoya