YI JIANG CHUNSHUI XIANG DONG LIU (1947)

1947 People's Republic of China
Directed by
Cai Chusheng, Zheng Junli
Produced by
Xia Yunhu, Tao Boxun
Written by
Cai Chusheng, Zheng Junli
Featuring
Wu Yin, Bai Yang, Tao Jin