NARAYAMA BUSHI-KO (1958)

1958 Japan
Directed by
Keisuke Kinoshita
Featuring
Kinuyo Tanaka, Tieji Takahashi, Yuko Machizuki
Running time
98 minutes