MALU TIANSHI (1937)

1937 People's Republic of China
Directed by
Yuan Muzhi
Written by
Yuan Muzhi
Featuring
Zhao Dan, Wei Heling, Zhou Xuan
Running time
100 minutes