BARA NO SORETSU (1970)

1970 Japan
Directed by
Toshio Matsumoto
Produced by
Mitsumu Kudo
Written by
Toshio Matsumoto
Featuring
Pîtâ , Yoshio Tsuchiya, Osamu Ogasawara
Running time
105 minutes