KANTO MUSHUKU (1963)

1963 Japan
Directed by
Seijun Suzuki
Featuring
Akira Kobayashi, Chieko Matsubara, Hiroko Ito