Tulpan (2008)

2008 Germany, Kazakhstan, Russian Federation, Poland, Italy
Directed by
Sergey Dvortsevoy
Produced by
Karl Baumgartner, Valerie Fischer, Gulnara Sarsenova, Bulat Galimgereyev, Sergey Melkumov, Yelena Yatsura, Sergei Selyanov, Henryk Romanowski, Thanassis Karathanos, Raimond Goebel
Written by
Sergey Dvortsevoy, Gennady Ostrovsky
Featuring
Askhat Kuchinchirekov, Samal Yeslyamova, Ondasyn Besikbasov
Running time
103 minutes