KARUMEN KOKYO NI KAERU (1951)

1951 Japan
Directed by
Keisuke Kinoshita
Featuring
Hideko Takamine, Toshiko Kobayashi, Takeshi Sakamoto