SE, JIE (2007)

2007 Taiwan, USA, Hong Kong, People's Republic of China
Directed by
Ang Lee
Produced by
Bill Kong, Ang Lee, James Schamus
Written by
Wang Hui-ling, James Schamus
Featuring
Tony Leung Chiu-wai, Tang Wei, Joan Chen
Running time
158 minutes