Kamera o tomeru na! (2017)

2017 Japan
Directed by
Shinichiro Ueda
Produced by
Koji Ichihashi
Written by
Shinichiro Ueda
Featuring
Takayuki Hamatsu, Mao, Harumi Shuhama