Tokyo Olympiad (1965)

1965 Japan
Directed by
Kon Ichikawa
Produced by
Suketaru Taguchi
Written by
Natto Wada, Shuntaro Tanikawa, Yoshio Shirasaka, Kon Ichikawa