SHINJUKU KURO SHAKAI (1995)

1995 Japan
Directed by
Takashi Miike
Produced by
Tsutomu Tsuchikawa, Toshiki Kimura
Written by
Ichiro Fujita
Featuring
Kippei Shiina, Takeshi Caesar, Tomoro Taguchi
Running time
100 minutes