IWASHIGUMO (1958)

1958 Japan
Directed by
Mikio Naruse
Produced by
Sanezumi Fujimoto, Reiji Miwa
Written by
Shinobu Hashimoto
Featuring
Chikage Awashima, Michiyo Aratama, Kumi Mizuno