ANI IMOTO (1953)

1953 Japan
Directed by
Mikio Naruse
Featuring
Machiko Kyo, Masayuki Mori, Yoshiko Kuga