XIN NUXING (1935)

1935 People's Republic of China
Directed by
Cai Chusheng
Written by
Shun Shiyi
Featuring
Ruan Ling Yu, Zheng Junli, Yin Xu
Running time
109 minutes